Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre: A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve: 2021-08-31
Alapító Okirat

Közzétéve: 2021-02-09
Szervezeti Működési Szabályzat

Közzétéve: 2020-01-01
HevesMKI adatvédelmi szabályzat 2019

Frissítve: 2019-07-08
OKF adatvédelmi szabályzat 2019

Közzétéve: 2020-01-17
Jogszabályok


A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve: 2017-08-17
Bemutatkozás


A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Közzétéve: 2021-07-06
Hatósági Ügyek


Közszolgáltatások

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.


A Heves MKI nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve: 2020-01-06
nyilvántartások

Dátum Megnevezés
2020-01-06
nyilvántartások
2019-05-31
nyilvántartások

Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke. 

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.


Döntéshozatal, ülések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.


A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.


Képviselő testületi előterjesztések

A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól. 

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.


Pályázatok: A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Pályázatok: A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.

A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állományába nem pályázat keretében jelentkezők önéletrajzát az Igazgatóság a benne foglalt személyes adatok védelme érdekében három hónapig őrzi meg akkor, ha az önéletrajz benyújtója - annak beküldésekor - ehhez kifejezetten hozzájárul. Ha az önéletrajz vagy a kísérőlevele nem tartalmazza az adatok kezeléséhez való hozzájárulást, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság csak azt vizsgálja meg, hogy az önéletrajznak megfelelő, betöltetlen álláshellyel rendelkezik-e vagy sem. Ha ilyen üres álláshely nem áll rendelkezésre, a postán érkezett vagy személyesen vagy elektronikusan benyújtott iratot, önéletrajzot megsemmisíti.


Hirdetmények, közlemények

A szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Közzétéve: 2017-08-17
Hírek


Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közzétéve: 2019-12-01
igénylés


A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

 

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.


A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.


A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen. 


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Frissítve: 2019-01-16
jogorvoslati tájékoztatás


A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése.

Az Igazgatóság tekintetében nem releváns.

 


A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére.

 

 Az igazgatóság tekintetében nem releváns.