Oktatásszervezés

Oktatásszervezés

2009. október 1-től az alábbi szolgáltatási tevékenységek csak a felügyeletet ellátó hatósághoz tett bejelentést követően végezhetőek, melynek szabályai 2014. január 1-jétől megváltoztak.

A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök:

 1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
 2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
 3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
 4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
 6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.
 7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
 8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
 9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
 10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
 11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
 12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
 13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.
 15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

A 16. foglalkozási ág, munkakör 2014. május 1-jéig érvényes bizonyítvány nélkül végezhető.

A bejelentéseket a hatóságok által kiadott jogszabályokon alapuló adatlapjain (az oldalról letölthető bejelentési adatlap kitöltésével) kell megtenni.

Az oktatásszervező a tűzvédelmi hatósághoz intézett, az oktatásszervezői tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentéséhez mellékeli az oktatási vagy távoktatási tematikát, mely tartalmazza az előadások címét, óraszámát, rövid tartalmát, továbbá az adott előadásra vonatkozó, a törzsanyagban közzétett oktatási anyagokra való hivatkozásokat.

A bejelentés eljárási illetéke 3000 Ft, melyet az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni.

A szolgáltató a tevékenységének új foglalkozási ággal történő bővítését, a korábban bejelentett adataiban bekövetkezett változást, vagy a tevékenységének megszűnését haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül köteles adatváltozásként bejelenteni (az oldalról letölthető bejelentési adatlap kitöltésével) a felügyeletet ellátó hatóságnak.

A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül kell megtenni, melyhez oktatási tematikát abban az esetben kell mellékelni, amennyiben az oktatásszervező tevékenységi körét új foglalkozási ágra, munkakörre vonatkozó képzéssel bővíti.

Az adatváltozás bejelentése illetékmentes.

A szolgáltatási tevékenység megszüntetését a szolgáltató köteles a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni.

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését. Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki.

Az oktatásszervező az oktatás és a szakvizsga megkezdése előtt írásban, vagy a urirf.gvgxnefnt@xngirq.tbi.uh e-mail címre bejelenti a szakvizsga rendeletben meghatározott adatokat úgy, hogy a tűzvédelmi hatóság a bejelentést legalább az oktatás időpontja előtt nyolc nappal korábban megkapja. Ennek hiányában a az oktatást megtartani és a szakvizsgát lefolytatni nem lehet. A szakvizsga rendeletben meghatározott bejelentett adatokban bekövetkező esetleges változást a tűzvédelmi hatósággal az oktatás vagy a szakvizsga időpontja előtt legalább egy munkanappal korábban, a fenti e-mail címre megküldött elektronikus levél útján és szóban (telefonon, személyesen) is közölni kell.

Az oktatásszervező a tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítés vagy a tűzvédelmi szakvizsga elmaradását köteles a képzés vagy a vizsga bejelentett időpontját megelőzően legalább négy órával előbb bejelenteni a a fenti elektronikus levélcímre.

Az oktatásszervező a szakvizsgáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet az írásbeli vizsgaanyagokkal együtt hat évig megőriz. Az oktatásszervező jogutód nélküli megszűnése esetén a jegyzőkönyveket és vizsgaanyagokat a tűzvédelmi hatóságnak átadja, amely gondoskodik azok megőrzéséről.

Az oktatásszervezők a sikeres vizsgát tett személyekről foglalkozási áganként, félévente, elektronikus szerkeszthető formában (.xls) kísérőlevélhez mellékelten a szakvizsgákról készült jegyzőkönyvek (az oldalról letölthető iratminta kitöltésével) urirf.gvgxnefnt@xngirq.tbi.uh e-mail címre történő megküldésével tájékoztatják a tűzvédelmi hatóságot. A tájékoztatást minden év július 31-ig, valamint január 31-ig kell az oktatásszervezőknek megtennie a június 30-ig és december 31-ig megtartott szakvizsgák vonatkozásában.


A 2014. január 1-ig hatályos a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet (a továbbiakban: 45-ös BM rendelet) 1. mellékletének 4. foglalkozási ága (4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek, tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.) a 2014. január 1-től hatályos 45-ös BM rendeletben két külön foglalkozási ágként jelenik meg (4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők. 15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.). Azok az oktatásszervezők, és szakvizsgáztatók, akik 2014. január 1. előtt az Igazgatóság 4. foglalkozási ágra vonatkozó nyilvántartásában szerepeltek, 2014. január 1. után mindkét foglalkozási ág – 4. és 15. – esetében jogosultak a tevékenység végzésére külön adatváltozás bejelentése nélkül. A két foglalkozási ág a korábbi egyhez képest tartalmát tekintve nem változott, mindössze a foglalkozási ágak nagyobb mértékű elkülönítése történt meg.

A 4. és 15. foglalkozási ág esetében, az új törzsanyag megjelenéséig még a hatályos törzsanyag szerinti oktatási tematika alapján kell a tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő képzést elvégezni – vagyis a képzés még nem bontható meg –, melyet követően mindkét foglalkozási ágban tűzvédelmi szakvizsga tehető – a két szakvizsga azonban nem kötelező, egy foglalkozási ágban is lehet vizsgázni. Sikeres vizsgák esetén két tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt kell az oktatásszervezőnek kiállítania. A foglalkozási ágak teljes szétválasztása a törzsanyag módosításával valósul meg, melyet követően lehetővé válik a 4. és 15. foglalkozási ágra felkészítő képzések külön oktatási tematikák szerinti végzése.

Az új 16. foglalkozási ág (16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők) esetében, az új törzsanyag megjelenését követően készíthetik el az oktatásszervezők az oktatási tematikát és tehetik meg a bejelentést. A szakvizsgáztatók is kötelesek bejelenteni, amennyiben vizsgáztatni kívánnak a 16. foglalkozási ágban, mely alapján az Igazgatóság a nyilvántartását és a nyilvántartási számot módosítja és visszaigazolja. A bejelentéshez, illetve a vizsgáztatáshoz azonban 2014. május 1-ig nem szükséges a 16. foglalkozási ágra vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány.


Kapcsolódó jogszabályok:

 • A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
 • A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet
 • A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet

A fenti jogszabályok aktuális állapotát az alábbi linkre kattintva elérheti:

https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso