Tűzvédelmi Szakvizsga

 

 

 

Tűzvédelmi szakvizsgával kapcsolatos eljárások

 

A tűzvédelmi szakvizsgáztatás és oktatásszervezés szolgáltatási tevékenységek csak a felügyeletet ellátó hatósághoz tett bejelentést követően végezhetők.

A bejelentés-köteles tevékenységek és a felügyeletet ellátó hatóság:

 • tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés, tűzvédelmi szakvizsgáztatás az 1-5-ös, valamint a 12-as foglalkozási ágakra vonatkozóan a lakóhely, illetve a székhely szerinti katasztrófavédelmi igazgatóság.

A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök (45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. számú melléklete):

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.

2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.

3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.

4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.

6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.

7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.

8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.

9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.

10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.

11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.

12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.

13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.

15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

 

A bejelentéseket a hatóságok által kiadott jogszabályokon alapuló adatlapjain kell megtenni. A bejelentéssel kapcsolatos eljárás illetékmentes.

A szolgáltató a tevékenységének új foglalkozási ággal történő bővítését, a korábban bejelentett adataiban bekövetkezett változást, vagy a tevékenységének megszűnését haladéktalanul köteles adatváltozásként bejelenteni a felügyeletet ellátó hatóságnak. Az adatváltozás bejelentése illetékmentes.

Kapcsolódó jogszabályok:

 • A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és baleset biztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet.
 • A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet.
 • A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet.
 • A tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól szóló 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet.      

Eljárás rendje:

A tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezést, és tűzvédelmi szakvizsgáztatáson a vizsgáztatói tevékenységet, a szolgáltatás megkezdése előtt be kell jelenteni a tűzvédelmi hatóságnak.

A bejelentést, a tevékenység megkezdése előtt, adatváltozás, illetve a tevékenység megszüntetése esetén kell megtennie a tevékenységet végzőnek, a jogszabály szerinti adatlapon.

A tűzvédelmi hatóság nyilvántartást vezet a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezőkről és tűzvédelmi szakvizsgáztatáson a vizsgáztatói tevékenységet végzőkről, valamint a bejelentett oktatásokról és vizsgákról, továbbá összesítést készít az eredményes tűzvédelmi szakvizsgát tett személyekről.

A tűzvédelmi hatóság a szakvizsgák végrehajtását tűzvédelmi hatósági jogkörében eljárva ellenőrzi, és a feltárt hiányosságok megszüntetésére megteszi a szükséges intézkedéseket.

 Bejelentési eljárás:

A bejelentést a tevékenység megkezdése előtt mind az oktatásszervezőknek, mind a vizsgáztatóknak meg kell tenni.

A bejelentések megtételére elektronikus úton is lehetőséget kell biztosítani az ügyfélkapun keresztül.

A foglalkozási ágaknak megfelelően a bejelentési eljárás lefolytatás lefolytatására az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság, mint tűzvédelmi hatóság jogosult.

A bejelentések elbírálására legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított 8 nap áll rendelkezésre. A bejelentés során a hatóság vizsgálja a benyújtott iratok alapján, hogy a szolgáltató jogosult-e a tevékenység megkezdésére.

Ha a bejelentés nem felel meg a meghatározott követelményeknek, a szolgáltató nem jogosult a tevékenység végzésére.

Abban az esetben, ha a bejelentés a jogszabályoknak megfelel, vagyis minden adatot tartalmaz, a bejelentő a jogszabályi követelményeknek megfelel a hatóság 8 napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi a szolgáltatót, és a nyilvántartási számot az igazolásban feltünteti.

A tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés, a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályai, valamint a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágak, munkakörök szabályait a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet tartalmazza:

 

- Bejelentés: Tűzvédelmi szakvizsga OKTATÁS ÉS VIZSGA BEJELENTÉSE a tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervező kötelezettsége:

Az oktatásszervező az oktatás és a szakvizsga megkezdése előtt írásban, vagy a székhelye szerint illetékes tűzvédelmi hatóság által megadott elektronikus levélcímre bejelenti

a) oktatás esetén annak helyét (pontos címét), kezdő időpontját (év, hó, nap, óra, perc) és időtartamát,

b) szakvizsga esetén annak helyét (pontos címét), kezdő időpontját (év, hó, nap, óra, perc),

c) a szakvizsgabizottság tagjainak, elnökének nevét, az adott foglalkozási ághoz tartozó bizonyítvány számát és nyilvántartási számukat,

d) a foglalkozási ág vagy munkakör sorszámát és megnevezését.

A bejelentésben jelezni kell a felkészítés módját. 

- Bejelentés beérkezési ideje a tűzvédelmi hatósághoz: A bejelentésben az adatokat úgy kell közölni a tűzvédelmi hatósággal, hogy a tűzvédelmi hatóság a bejelentést legalább az oktatás vagy a tűzvédelmi szakvizsga időpontja előtt nyolc nappal korábban megkapja. 

- Változás a bejelentett adatokban: A bejelentett adatokban – az oktatás, szakvizsga időpontjának kivételével – bekövetkező esetleges változást, az illetékes tűzvédelmi hatósággal az oktatás vagy a szakvizsga időpontja előtt legalább egy munkanappal korábban, elektronikus levél útján és szóban is közölni kell. A szakvizsga helyszíne csak az adott településen belül változtatható, az oktatás, szakvizsga időpontja nem változtatható.

- Szakvizsgáztatók: Az oktatásszervező bejelentésében – legfeljebb 3 fő – tartalék szakvizsgáztató személyt nevezhet meg – a szakvizsgabizottság tagjainak, elnökének neve, az adott foglalkozási ághoz tartozó bizonyítvány száma és nyilvántartási számuk megadásával –, aki szükség esetén a vizsgabizottság elnökét, tagját helyettesítheti. A helyettesítés esetén a módosítást nem kell a hatóság részére bejelenteni.

- Vizsga:  Az elméleti vizsga minden esetben írásbeli részből áll, melyet abban az esetben követ szóbeli rész, amennyiben a vizsgázó az írásbeli vizsgán 50–89% közötti arányban adott helyes választ. Amennyiben a vizsgázó legalább 90%-os arányban helyes választ adott, nem kötelező szóbeli vizsgát tennie, a vizsga sikeresnek minősül. Amennyiben a vizsgázó 50% alatti arányban adott helyes választ, a vizsga sikertelennek minősül.

- Oktatásszervezők tájékoztatási kötelezettsége a tűzvédelmi hatóság felé:

Az oktatásszervezők félévente (január 31-ig, valamint július 31-ig) a tűzvédelmi hatóság által meghatározott formátumban tájékoztatják a tűzvédelmi hatóságot az adott félévben szervezett szakvizsgák számáról és a sikeres szakvizsgát tett személyekről. A tűzvédelmi hatóság a tájékoztatás alapján összesítést készít.

Az ügyfél által biztosított iratok:

Az oktatásszervezőknek a bejelentéshez az oktatási tematikát mellékelni kell. Az oktatási tematika és az oktatási segédanyag a szakvizsga típusához igazodó, törzsanyagon alapuló szakszerű és aktuális ismereteket tartalmazza.

Oktatási tematikának elfogadható minden olyan, az oktatásszervező bejelentéséhez mellékelt anyag, amely tartalmazza legalább az előadások címét, óraszámát, rövid tartalmát, továbbá a BM OKF által a honlapján közzétett törzsanyagban megadott jogszabályokra, szabványokra való hivatkozásokat. A törzsanyag óraszámokkal való kiegészítése nem tekinthető oktatási tematikának.

Az oktatási segédanyagok benyújtása nem kötelező, de ellenőrzés során megléte vizsgálandó.

Ha az oktatási tematika nem szakszerű az ügyfelet értesíteni kell arról, hogy a benyújtott irat nem tekinthető oktatási tematikának, így bejelentése nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, és figyelmeztetni kell a bejelentés nélkül végzett tevékenység jogkövetkezményeire.

A vizsgáztatók a szolgáltatási tevékenység szabályairól szóló BM rendelet alapján kötelesek a bejelentéshez mellékelni a képzettséget, végzettséget, szakvizsgát, gyakorlatot igazoló iratok másolatát.

Az ellenőrzés lefolytatása után teendő hatósági intézkedések:

Kisebb súlyú hiányosságok esetén a hatóság figyelmezteti a hiányosságra az oktatásszervezőt vagy a vizsgáztatót és felhívja figyelmét, hogy ismételt jogszabálysértés esetén a tevékenységtől eltilthatja.

A tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól szóló 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § (4) és (5) bekezdései alapján megtilthatja a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés/szakvizsgáztatás végzését, amennyiben

A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés tevékenység végzését, amennyiben:

 

 • az adott szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig,
 • a szakvizsgabizottság elnöke, tagja felkérése nem a szakvizsga rendeletben meghatározott módon történt,
 • a vizsgabizottság elnöke egyben az oktatásszervező, vagy az oktatásszervező hozzátartozója, vagy az oktatásszervezővel folyamatos munkaviszonyban álló személy,
 • az oktatásról, a szakvizsgáról vagy a sikeres szakvizsgát tett személyekről a tűzvédelmi hatóság értesítése nem történt meg, vagy olyan tartalommal és módon történt meg, amely a szakvizsga rendelet előírásainak nem felel meg,
 • az oktatásszervező által kiállított szakvizsga bizonyítvány vagy a szakvizsgáról felvett jegyzőkönyv nem felel meg a szakvizsga rendelet előírásainak,
 • a tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő oktatás részben vagy teljesen elmaradt és a szakvizsga megtörtént,
 • a szakvizsga lefolytatása vagy a szakismeretek számonkérése nélkül történt meg a szakvizsga bizonyítványok kiállítása,
 • az oktatásszervező az érvénytelen szakvizsga bizonyítványt nem vonja vissza, vagy a visszavonásról a hatóság értesítését elmulasztja,
 • olyan személyt engedett szakvizsgára, aki a szakvizsga rendelet képzettségre vagy gyakorlatra vonatkozó előírásainak nem felelt meg.

 

A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a tűzvédelmi szakvizsgáztatás tevékenység végzését, amennyiben:

 

 • az adott szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig,
 • a szakvizsgáztatásra vonatkozó felkérést legalább 1 évig nem őrizte meg,
 • a szakvizsga rendeletben a vizsgabizottság tagjára vonatkozó bármely kizárási, összeférhetetlenségi előírást megszegte,
 • az általa aláírt szakvizsga bizonyítvány vagy a szakvizsgáról felvett jegyzőkönyv nem felel meg a szakvizsga rendelet előírásainak,
 • mint a vizsgabizottság elnöke nem vizsgálta, hogy a szakvizsgabizottság megalakítása, a szakvizsga megszervezése és lefolytatása az oktatásszervező jogosultságainak megfelelően, a szakvizsga rendelet előírásai szerint történt, vagy nem gondoskodott a szakvizsga rendelet előírásainak betartására,
 • a szakvizsgáztatáson személyesen nem vett részt, vagy
 • a szakvizsga lefolytatása vagy a szakismeretek számonkérése nélkül járult hozzá a szakvizsga bizonyítványok kiállításához.