Általános információk

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route továbbiakban :ADR) 1957-ben Genfben született meg. Magyarország 1979-ben csatlakozott az ADR-hez. Az ADR a csatlakozott tagországok számára egységes szempontok szerint végrehajtott ellenőrzéseket ír elő.
 
A veszélyes árut szállító járművek katasztrófavédelmi ellenőrzéséhez speciális szakmai ismeteretek szükségesek. Az ADR ellenőrzés végzésére az 1988. évi I. tv. 20. § (1) bek. e) pontjában említett szereplőkre, tevékenységre az eljárás lefolytatására a (2) illetve a (11) bekezdésben felsorolt hatóságok jogosultak. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet előírása alapján az ellenőrzés teljes körű is lehet.

Amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ellenőrzés során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényelőírásai szerint kell eljárni.

A katasztrófavédelmi szervek 2001. óta vesznek részt a veszélyes áruk közúti szállítása szabályai betartásának (ADR) hatósági ellenőrzésében az egyes veszélyes árukat szállító közúti járművek útvonalának kijelöléséről szóló 122/1989. (XII. 5.) MT rendelet módosítását követően. 2002-ben kiadásra került a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet, mely szerint, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek a társhatóságokkal együttműködve kaptak teljes körű jogkört a veszélyes áruk szállítása szabályainak közúti és a telephelyi ellenőrzéseire. 2007. évben a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. (Kkt.) 20.§ (2) és (11) bekezdésének módosításával "katasztrófavédelmi hatóságként" mint önálló hatóság került nevesítésre a katasztrófavédelem hivatásos területi szerve, az ADR-es szállítások során elkövetett szabálytalanságok bírságolásával és ellenőrzésével kapcsolatos eljárás lefolytatására. A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet szerint az OKF területi igazgatóságai 2007. május 1. óta végzik önállóan az ellenőrzési és szankcionálási tevékenységet. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ADR ellenőrzéseit többségében önállóan, illetve a társhatóságokkal (Rendőrség, VÁM és az NKH-val) együttműködve hajtja végre különböző napszakokban, melynek során az ellenőrök vizsgálják az ADR-es szabályok betartását. A KRESZ 2009. évi módosítása a forgalom irányítására, valamint a közúti jelzések és forgalmi szabályok felülbírálására vonatkozó jogosultságokat kiterjesztette a katasztrófavédelemi hatóság közúti ellenőreire is.

2011. január 1-től ismét változott az ADR. A változások a megszokottak szerint nemzetközi forgalomban fél év türelmi idővel kerültek bevezetésre, alkalmazásuk belföldi forgalomban pedig a magyar rendelet kihirdetése, ill. hatályba lépése után vált kötelezővé.
 
A veszélyes áru szállítmányok hatósági ellenőrzése területén a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvénycsomag által módosított közlekedési tárgyú törvények az eddig meglévő veszélyes áru szállítás közúti alágazat katasztrófavédelmi hatósági feladatainak ellátása mellé a többi szállítási alágazat (vasúti, vízi, légi) katasztrófavédelmi hatósági jogkörét is megteremtették az ellenőrzés és a szankcionálás területén.
Mivel a veszélyes áruk vízen illetve levegőben történő szállítása a vármegye területén nem történik, így az igazgatóság ellenőrei a veszélyes áru közúton (ADR) és vasúton (RID) történő szállításainak ellenőrzéseit végzik. Ezen felül rendszeresen hajtanak végre telephelyi ellenőrzéseket is.
 
2007. május 1.-től lépett életbe a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről szóló 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet, melynek helyébe 2009. augusztus 1-től a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet lépett.  A vállalkozók terheinek csökkentése érdekében megfogalmazott méltányos bírságolási eljárásra vonatkozó kormányzati szándék eredményeként kiadásra került a 80/2009.(XII. 29) KHEM rendelet. A rendelet szabályozza a veszélyes áruk közúti szállítása során elkövetett szabálytalanságok tekintetében azon mulasztások körét, melyeknél az eljáró hatóság nem mérlegelhet, és szankcióként nem élhet figyelmeztetéssel, kizárólag bírságot szabhat ki.

Veszélyes áru vasúton illetve belvízen történő szállítás során feltárt szabálytalanság esetén a kiszabható bírságok összegét a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011(XII.23.) Korm. rendelet 3.melléklete tartalmazza.