Tűzvizsgálat

 

Tűzvizsgálati eljárás lefolytatásának és a tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadásával összefüggő előírások
 

 

Ügyfél

Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.

Tűzeseti hatósági bizonyítvány iránti kérelem letölthető adatlapja

Tűzvizsgálati eljárás        

Általános információk:      

A tűzvizsgálat a tűz keletkezési idejének, helyének és okának felderítésére irányuló hatósági tevékenység.
A tűzvizsgálat célja olyan tűzmegelőzési, tűzoltási beavatkozási tapasztalatok megszerzése, következtetések levonása, amelyek alkalmasak a tűzmegelőzési ismeretek bővítésére és a mentési beavatkozási feltételek javítására.
Az I. fokú tűzvizsgálati hatósági eljárás lefolytatására jogszabályban meghatározott esetekben a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság – Heves Megyében a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - jogosult.
A tűzvizsgálat hivatalból induló hatósági eljárás, az ügyfél kérelmére tűzvizsgálati eljárás megindítására a jogszabály nem ad lehetőséget.               

Ügyintéző

A tűzvizsgálatot a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója által kijelölt, jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal és végzettséggel rendelkező tűzvizsgálók folytatják le.      

A tűzvizsgáló feladatai    

Végrehajtja a jogszabályban meghatározott adatgyűjtéseket, szakmailag értékeli a rendelkezésre álló iratokat, melyek alapján elkészíti az összefoglaló jelentést, illetve az eljárás lezárásaként a tűzvizsgálati jelentést. Javaslatot tesz az üggyel kapcsolatban további intézkedésekre, eljárások megindítására.  

A tűzvizsgálati eljárás megindításának okai            

Hivatalból tűzvizsgálati eljárást kell lefolytatni az alábbi esetekben:
 • a tűzesettel összefüggésben bűncselekmény gyanúja merül fel,
 • a tűzeset következtében haláleset történt,
 • a tűzeset minősített riasztási fokozata III-as vagy annál magasabb volt,
 • a hatóság vezetője szakmai szempontból indokoltnak tartja.
Az eljáró tűzvizsgáló a tűzvizsgálati helyszíni szemlén tapasztaltak, a tudomására jutott további tények alapján intézkedik az eljárás hivatalból történő megindításáról. 

A tényállás tisztázása     

A tűzvizsgálat során minden esetben tűzvizsgálati helyszíni szemlét kell lefolytatni. A hatóság a Ket. 50. § (5) bekezdése alapján szabadon választja meg az alkalmazandó bizonyítási eszközeit, például fényképeket, videofelvételt készít, nyilatkozatot, illetve iratok bemutatását kéri az ügyféltől, tanúkat hallgat meg, szakértőt rendel ki. Szükség szerint a bizonyítékokat lefoglalhatja a tűzvizsgáló. 

Ügyintézési határidő        

Az eljárás az első eljárási cselekmény (tűzvizsgálati helyszíni szemle) elvégzésekor kezdődik, melyről az ismert ügyfeleket nyolc napon belül értesíteni kell.           
Az ügyintézési határidő — a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 14. § (1) bekezdése alapján — 35 nap.
Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.       
Ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el, a hatóság az eljárást felfüggeszti.    

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:
 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
 • a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
 • a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
 • az eljárás felfüggesztésének időtartama,
 • a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
 • a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
 • a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
 • a szakértői vélemény elkészítésének időtartama.

Döntéshozatal
 
A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz. A tűzvizsgálati eljárás esetében ez a tűzvizsgálati jelentésnek felel meg.
Az ügyintéző tűzvizsgálati jelentés-tervezetet készít, ezt szignálja és felterjeszti a kiadmányozásra jogosult Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója részére. A kiadmányozásra jogosult a tervezetet ellenőrzi, és egyetértés esetén kiadmányozza.               

A tűzvizsgálati jelentés rövid, közérthető formában tartalmazza a tűz keletkezéséhez vezető folyamatra, tűz terjedésére vonatkozó megállapításokat.             
A tűzvizsgálati jelentés minden az ügy során a hatóság előtt ismertté vált ügyfél számára megküldésre kerül.       

Tűzeseti hatósági bizonyítvány    

Tűzeseti hatósági bizonyítványt az ügyfél kérelmére a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség ad ki. A hatósági bizonyítvány tartalmát a tűzesettel összefüggésben végzett kötelező adatgyűjtés alapozza meg.
Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése értelmében a hatósági bizonyítvány kiállításáért 3000 Ft illetéket kell fizetni.               

A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja ha:
 • kiadása jogszabályba ütközik,
 • az ügyfél valótlan vagy olyan adat, tény, állapot igazolását kéri, amelyre vonatkozóan a hatóság adattal nem rendelkezik,
 • a tűzeset megtörténtének ténye a helyszín megtekintése alapján nem állapítható meg.
A tűzeseti hatósági bizonyítvány iránti kérelem kötelező tartalmi elemei
 • Családi és utónév, születési név,
 • születési hely és idő,
 • anyja neve, lakó illetve tartózkodási helye,
 • ügyfél elérhetősége,
 • a hatósági bizonyítvány felhasználásának a célja
 • 3000 Ft illeték megfizetése
A tűzeseti hatósági bizonyítvány tartalmi elemei
 • az eljáró hatóság megnevezése, az ügy száma és ügyintéző neve,
 • a tűzeset helye és ideje,
 • a tűzoltói beavatkozás megtörténtének ténye,
 • a tűzvizsgálati eljárás megindulásának ténye, valamint
 • a tűzesetről rendelkezésre álló adatok közül azok, amelyek a tűzeseti hatósági bizonyítvány felhasználása szempontjából szükségesek.
 • a döntéshozatal helye és ideje,
 • a hatáskör gyakorlójának neve, hivatali beosztása, valamint a döntés kiadmányozójának a neve, hivatali beosztása, ha az nem azonos a hatáskör gyakorlójával.
Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.
A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kell kiadni.

Döntéshozatal

 
Az ügyintéző hatósági bizonyítvány-tervezetet készít, ezt szignálja, majd a kiadmányozásra a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója részére felterjeszti, aki a tervezetet ellenőrzi. Amennyiben a tervezettel szakmailag egyetért, akkor aláírja és kiadja a kért hatósági bizonyítványt.
 
Vonatkozó jogszabályok
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (a továbbiakban Ket.)
 • Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről az a tűzoltóságról
 • Az 1990. évi XCIII. törvény az illetékről
 • A 259/2011. (XII. 7.) Kormány rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
 • 180/2005. (IX. 9.) Kormány rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról
 • A 44/2011. (XII. 5) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
 • A 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről
 • 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ)
 • 234/2011. (XI. 10.) Kormány rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról