Tűzvédelmi szakhatósági jogkörökHeves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve) első fokú tűzvédelmi hatósági jogkörei
 
a) a kormányrendeletben meghatározott, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban,
b) a polgári repülőtereket érintő közigazgatási hatósági eljárásokban,
c) az alábbi építmények építésügyi hatósági eljárásaiban:
ca) magas építmények,
cb) a 10 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb középmagas építmények,
cc) a 2000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,
cd) az 5000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,
ce) erőművek,
cf) fekvőbeteg ellátásra, továbbá mozgásukban korlátozattak elhelyezésére szolgáló középmagas építmények, amennyiben az elhelyezés 13,65 méter felett történik,
cg) metró és földalatti vasúti létesítmények,
ch) Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményei.
 
Másodfokú tűzvédelmi szakhatósági jogkör:
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, ha kormányrendelet másként nem rendelkezik, másodfokú tűzvédelmi szakhatósági jogkörrel rendelkezik azokban az ügyekben ahol a katasztrófavédelmi kirendeltség (hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve) első fokú tűzvédelmi szakhatósági jogkörben eljárt.
 
 
Katasztrófavédelmi kirendeltség (hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve) első fokú tűzvédelmi szakhatósági jogkörei:
 
A Kormány első fokú tűzvédelmi szakhatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki.
 
Első fokú tűzvédelmi szakhatóság
Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság
 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
BM OKF
BM OKF
Bíróság
Határidő:
15 nap
 
 
A fenti eljárásokban való közreműködésre a tűzvédelmi szakhatóságnak az alábbi esetekben van hatásköre:
- az „A”-„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek,
(az engedélyezési eljárással érintett épület a tűzveszélyességi osztályba sorolása alapján „A”- „C” tűzveszélyességi osztályba tartozik),
- az „A”-„B” tűzveszélyességi osztályú helyiségeket tartalmazó épületek,
(az engedélyezési eljárással érintett épület tartalmaz „A”, vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiséget, vagy ilyen helyiséget terveznek kialakítani),
- az 500 m2 - szintenkénti összesített - alapterület feletti közösségi helységet tartalmazó épület,
(Az engedélyezési eljárással érintett épület tűzveszélyességi osztályba sorolásában meghatározott alapterületet kell érteni a szintenkénti összesített alapterület alatt. Két egymás melletti, akár egy ingatlanon álló, létesítendő épület akkor tekinthető külön épületeknek, ha azok dilatáltan kerültek kialakításra, mind két épület nyílásnélküli tűzfallal van kialakítva.),
-  valamint az 500 m2 - szintenkénti összesített - „D”-„E” tűzveszélyességi osztályba tartozó ipari, mezőgazdasági és tároló épületek,
(az alapterület és az épületek tekintetében az előzőpont értelmezése az irányadó)
-  nagy forgalmú vagy tömegtartózkodásra szolgáló épület,
(az OTSZ fogalom meghatározása alapján)
- mozgásukban, cselekvőképességükben korlátozott személyek befogadására, elhelyezésére szolgáló helyiséget tartalmazó épületek,
(azon épületek tartoznak ebbe a körbe, melyeket speciálisan a mozgásukban, cselekvő-képességükben korlátozott személyek befogadására, elhelyezésére alakítanak ki, az akadálymentesített közösségi, ipari, mezőgazdaági, vagy tárolási épületek nem sorolhatóak ide)
-   a pinceszintek kivételével a kétszintesnél nagyobb szintszámú lakó- és üdülőépületek,
(az OTÉK alapján pinceszintnek kell tekinteni azt az építményszintet, amelynek padlószintje az építmény szintterülete több mint 20%-ában kerül 0,70 m-nél mélyebbre a csatlakozó rendezett terepszint alá)

 
A tűzvédelmi szakhatóság közreműködésének rendje az építésügyi hatósági eljárásokban
 
Első fokú tűzvédelmi szakhatóság
Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság
 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
BM OKF
BM OKF
Bíróság
Határidő:
15 nap
 
Működési engedélyezési eljárás
 
Első fokú tűzvédelmi szakhatóság, hatóság
Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság, hatóság
 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szakhatósági határidő:
15 nap 
Hatósági határidő:
30 nap
 
Telepengedélyezési eljárás
 
Első fokú tűzvédelmi szakhatóság, hatóság
Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság, hatóság
 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szakhatósági határidő:
15 nap 
Hatósági határidő:
30 nap
 
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység engedélyezési eljárás
 
Első fokú tűzvédelmi szakhatóság, hatóság
Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság, hatóság
 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szakhatósági határidő:
15 nap 
Hatósági határidő:
30 nap
 
Zenés Táncos Rendezvények tartására vonatkozó eljárás
 
Első fokú tűzvédelmi szakhatóság
Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság
 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Határidő:
15 nap 
 
Egyéb szakhatósági engedélyezési eljárás
 
Utak építési, forgalomba helyezési és megszüntetési eljárás,(a közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezésére, építésének elvi engedélyezésére, forgalomba helyezésének ideiglenes engedélyezésére irányuló eljárásban,
 
Telekalakítási eljárás,(telekosztás és telekhatár-rendezés esetén, ha a telekalakítást követően keletkező telkek közül a szomszédos telkeken a közös határvonal felől az építési helyen kívül eső épület áll.)
 
A magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták engedélyezési eljárása, (az éghető töltetű nyomástartó vagy töltő rendszerek, éghető folyadék- és olvadéktárolók, közforgalmú üzemanyagtöltő állomások műtárgyai az utak kivételével, autógáz töltőállomások, a biogáz előállító és tároló energetikai építmény, az ipari és mezőgazdasági célú földgázfogyasztó hőfejlesztő-hőhasznosító létesítmény esetén.)
 
Távközlési építmények engedélyezési eljárás,(Az „A”–,,C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségeket tartalmazó elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárásaiban.)
 
Hőtermelő létesítmények létesítési és vezetékjog engedélyezési eljárás, (Távhőszolgáltatással kapcsolatos engedélyezési eljárások a hőtermelő létesítmények, távhővezetékek, hőközpontok létesítése, működése)
 
Bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárás (a bányák föld alatti létesítményei kivételével minden esetben)
 
Első fokú tűzvédelmi szakhatóság
Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság
 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Határidő:
15 nap 
 
A szociális szolgáltatók és intézmények működésének
engedélyezési eljárás
 
Első fokú tűzvédelmi szakhatóság
Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság
 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Határidő:
működési engedély kiadás:
Időszakos férőhely-bővítés esetén:
 
 
30 nap
5 munkanap
 
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények működési eljárás
 
Első fokú tűzvédelmi szakhatóság, hatóság
Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság, hatóság
 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szakhatósági határidő:
30 nap 
Működési engedély módosítás esetén a határidő:
30 nap
 
Pirotechnikai tevékenységgel kapcsolatos engedélyezési eljárás
 
Első fokú tűzvédelmi szakhatóság
Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság
Pirotechnikai termékek üzletben történő forgalmazása
Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Határidő:
15 nap
Pirotechnikai termékek gyártási, forgalmazási, tárolási és felhasználási eljárásai
Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság
BM OKF
Határidő:
8 nap
 
Gázveszélyes vízkészletet igénybevevő vízmű vízjogi létesítési és üzemeltetési
engedélyezési eljárás
 
Első fokú tűzvédelmi szakhatóság
Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság
 
Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság
BM OKF
Határidő:
15 nap
 
Nyitott sugárforrásokkal kapcsolatos engedélyezési eljárás
 
Első fokú tűzvédelmi szakhatóság
Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság
tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés szakkérdésben
Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság
BM OKF
Határidő:
15 nap
 
Településrendezési terv véleményezési eljárása
 
Első fokú tűzvédelmi szakhatóság
Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság
 
Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság
BM OKF
Határidő:
22 munkanap
 
Másodfokú szakhatósági eljárás
 
Első fokú tűzvédelmi szakhatóság
Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság/
 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság
BM OKF
BM OKF
Bíróság
Ügyintézési határidő:
Az első fokú szakhatósági állásfoglalásra eljárás típusonként meghatározott időtartam 15 vagy egyes esetekben 30 nap