Pályázatok


Pályázatot hirdet Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Katasztrófavédelmi Tudományos Tanácsa pályázatot hirdet olyan pályamunkák elkészítésére, amelyek a humánerőforrás, illetve a toborzás szükségességével, mikéntjével, módszereivel, a különböző generációk megszólításának aktuális kérdésivel foglalkozik. A pályázat meghirdetésével ösztönözni kívánják mindazon pályázókat, akik a megadott témák alapján tudományos igényű pályamunkák elkészítésére vállalkoznak.

A pályázatra olyan tanulmányok elkészítését várjuk, amelyek a toborzás témaköreit érintik:

  • A toborzás hatékonysága növelésének új lehetőségei (pályaorientációs képzésben résztvevő középiskolások, valamint önkéntes tűzoltó egyesületek tagjai körében)
  • Rendvédelmi életpálya bemutatása a toborzandók szemszögéből
  • A toborzás kritériumai, új módszerei - emberi erőforrás
  • Ifjúsági nevelő munkát végző szervezetek pályaorientációs lehetőségei

Várunk továbbá olyan kisfilmeket, amelyek a munkaügyi központokban, középiskolákban, felsőoktatási intézményekben használhatóak a tűzoltó hivatás bemutatására, népszerűsítésére. A pályázatra természetes személyek adhatnak be pályaművet. Pályázni egyénileg vagy kollektív munkával, illetve egy, vagy több – a fenti témakört konkrétan feldolgozó, illetőleg ahhoz szorosan kapcsolódó – művel is lehet. Pályaműként eddig még nem publikált, máshová be nem nyújtott dolgozatot, tanulmányt, kisfilmet lehet csak beküldeni.

A pályázatra beérkező pályaművekből a bíráló bizottság az első három helyezettet tudományos tiszteletdíjban részesíti.

Első díj: 300 000 Ft (bruttó)

Második díj: 200 000 Ft (bruttó)

Harmadik díj: 100 000 Ft (bruttó)

A pályázat postára adásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázatok elbírálása: 2019. október 31.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni:

 

Katasztrófavédelmi Oktatási Központ

BM OKF KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS

1033 Budapest, Laktanya u.33.

 

Letölthető pályázati felhívás


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a katasztrófavédelmi pálya választásának ösztönzésére

15 fő részére

a 2019. február  04-vel megkezdett tűzoltó II. szakképzésre vonatkozóan

A pályázati feltételek

Pályázatot a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (a továbbiakban: KOK) egységes rendvédelmi moduláris szakképzésben már résztvevő roma származású fiatalok nyújthatnak be. A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:

a)magyar állampolgárság,

b)magyarországi lakóhely,

c)büntetlen előélet,

d)roma származás,

e)hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű vagy a családban (egy háztartásban élők) az egy főre jutó havi jövedelem összege nem éri el a minimálbér 50 %-át,

f)kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában, valamint a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti,

g)írásbeli hozzájárulás a személyes adatoknak a roma származású fiatalok tűzoltóvá válásának elősegítése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló BM OKF főigazgatói utasításban foglatak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, kifogástalan életvitelét és a vele egy háztartásban élők életvitelét, továbbá az esetleges korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a BM OKF bármikor megvizsgáltathatja.

 A támogatás formája, mértéke

A támogatást a BM OKF biztosítja a saját költségvetése terhére. A támogatás összege a tanfolyam (képzés) időtartama alatt egyszeri 50.000 Ft.

 

Egyéb tudnivalók

A pályázatot 2019. május 15-ig kell a BM OKF Humán Szolgálat postai címére (1903 Budapest Pf.: 314.) a szolgálatvezető részére papír alapon (s.k. felbontással) megküldeni. A borítékon szerepeljen a pályázat címe.

A pályázat mellékleteként kell benyújtani:

- a pályázati feltételek a)-e) alpontjaiban foglalt feltételek teljesítésének igazolására szolgáló dokumentumokat [személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, önkéntes nyilatkozat roma származásról (pályázati adatlap 1. melléklet), hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet vagy az egy főre jutó jövedelem igazolására szolgáló dokumentum],

- a pályázati feltételek f) pontjának megfelelő nyilatkozatot és a g) pontjában meghatározott írásbeli hozzájárulást (pályázati adatlap 2. melléklet).

A pályázat elbírálása szempontjából hátrányos helyzetű az a pályázó, aki huszonötödik életévét nem töltötte be, és akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, vagy részére a középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult, vagy a középfokú tanulmányai során állami gondozott volt. Halmozottan hátrányos helyzetű az a hátrányos helyzetű pályázó, akit tartós nevelésbe vettek, vagy akinek törvényes felügyeletét ellátó szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányaikat fejezték be sikeresen.

A pályázatokat a BM OKF Humán Szolgálat és a KOK vezetői által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre. A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a BM OKF Humán Szolgálat vezetője dönt.

A pályázat elbírálásának határideje 2019. május 25.

A pályázatot nyert tanulókkal a BM OKF Humán Szolgálat vezetője támogatási szerződést köt.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a +36/20-8200-538-as telefonszámon kérhető.

Letölthető dokumentumok: Pályázati adatlap


Dr. Balogh Imre Emlékpályázat

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2019-ben is meghirdeti a Dr. Balogh Imre Emlékpályázatot, amelyre ezúttal is tudományos igényű szakmai munkával lehet nevezni. Az elmúlt évben magasra került a mérce, tavaly a zsűri két munkát is díjazott. A Dr. Balogh Imre Emlékpályázatot tizenkilencedik alkalommal hirdeti meg a katasztrófavédelem. Névadója, Balogh Imre, az egykori Nehézipari Minisztérium néhai főosztályvezetője elkötelezett pártolója volt a tűzvédelmi szakterületnek. A róla elnevezett díj megalapítását özvegye kezdeményezte, a 2000-ben létrejött megállapodás értelmében a pályázat keretei között kapja meg a felajánlott díjat és az ahhoz tartozó aranygyűrűt az arra leginkább érdemes szakember.
 
A pályázat célja a tűzvédelmi szakterület aktuális és fontos témáinak feldolgozása azzal az igénnyel, hogy a feldolgozott témák segítsék a terület fejlődését. Pályázni tehát a tűzmegelőzés, tűzoltás, műszaki mentés témájához kapcsolódó dolgozattal lehet. Elvárás, hogy a dolgozat jelenítse meg azt, hogy a legújabb technikai, műszaki vagy informatikai vívmányok miként alkalmazhatóak a katasztrófavédelem mindennapjaiban, de mindemellett a pályaművek foglalkozhatnak a tűzoltószakmához kapcsolódó egyéb aktuális kérdésekkel is. A pályázatra a katasztrófavédelemnél dolgozó hivatásos tűzoltókon, illetve civil szakembereken kívül jelenleg tanulmányaikat folytató leendő tűzoltók is nevezhetnek.
 
A művek elbírálásánál három szempont különösen nagy súllyal esik latba: a szakmai tartalom, az újszerűség és az alkalmazhatóság kiemelt fontosságú az értékelésnél. Az eddigi díjazott munkák között van olyan, amelyik a drónok alkalmazhatóságával foglalkozott, egy másik pályázat a hibrid meghajtású járművek sajátosságait vette sorba a tűzoltói beavatkozások tükrében, tavaly pedig a magasból mentő járművekkel kapcsolatos fejlesztési lehetőségekről szóló tanulmányt és a mobil labor bevetésének lehetőségeiről szóló elemzést díjazta a szakmai zsűri.
 
Az idei pályaműveket 2019. május 7-ig kell elektronikusan és kinyomtatva is eljuttatni a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra. A díjat június 7-én adják át a legjobb pályamunka készítőjének.

Letölthető dokumentum:


ALKOTÓI PÁLYÁZAT 2019

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság alkotói pályázatot hirdet óvodások és iskolások részére. A pályázatra az iskolások a 6-10 éves, a 11-14 éves, valamint a 15-18 éves korcsoportban küldhetnek alkotásokat. A pályázat felmenő rendszerű, első körben területi szinten bírálják el a beérkezett műveket. A területi szinten nyertes alkotások az országos versenyben vesznek részt.

Az országos pályázat fővédnöke dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság elnöke. Az országos bírálóbizottság elnöke dr. Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő. A megyei pályázat védnöke: Csontos Ambrus tű. dandártábornok megyei katasztrófavédelmi igazgató, a területi tűzmegelőzési bizottság elnöke.

A pályázat célja, hogy az óvodások és az iskolások a kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a tűzoltók izgalmas és egyben veszélyes világát. A pályázaton az alkotások központi témája a tűzmegelőzés. Ezt a tűzoltó hivatás bemutatásával, a tűzesetek, káresemények megelőzésének fontosságát kiemelő alkotással, vagy bármilyen más, ötletesen elkészített, a tűzvédelem fontosságát hangsúlyozó művel lehet bemutatni.

Az óvodások a pályázatra szabadkézi rajz kategóriában pályázhatnak A/3-as vagy A/4-es méretű alkotásokkal.

Az iskolások korcsoportonkénti kategóriái:

  • szabadkézi rajz (A/3-as vagy A/4-as méretű ceruza, toll, tus, kréta, akvarell, pasztell kép vagy bármely más szabadkézi technikával készített alkotás)
  • plakát (bármilyen technikával készített A/3-as méretű figyelemfelhívó, informatív, tűzmegelőzési tárgyú alkotás)
  • egyéb kézműves alkotás (bármilyen anyagból készített pl. papír, gyurma, agyag alkotás, legfeljebb 30×20×20 cm méretben)
  • irodalmi alkotás (vers vagy mese, legfeljebb két A/4-es oldal terjedelmű költemény vagy tanulságos történet)
  • számítógépes program (játék, alkalmazás vagy legfeljebb 60 másodperc hosszúságú film)

Az alkotásokat egyénileg vagy csapatban lehet elkészíteni. Csapat nevezése esetén egy csapaton belül legfeljebb három, azonos korcsoportba tartozó fő vehet részt.

Benyújtás módja: alkotástól függően személyesen, postai úton vagy e-mailen, a korcsoport és kategória megjelöléssel a megyei igazgatóság részére. Az alkotás leadásakor megadandó adatok: név, életkor (a pályázat beérkezési határidő napján betöltött életkor), e-mail cím, telefonos elérhetőség. Az alkotások mellé a szülő vagy gondviselő hozzájáruló nyilatkozatát is mellékelni kell!

 

Cím: 3300 Eger, Klapka György út.11.

 

Levélcím: 3300 Eger, Klapka György út 11.

Email: heves.titkarsag@katved.gov.hu

Beérkezési határidő: 2019. május 10.

Díjazás: a fővárosi/megyei bírálóbizottság az iskolások pályázatai közül korcsoportonként, kategóriánként 3-3 alkotást díjaz, az első helyezett alkotások automatikusan részt vesznek az országos versenyben is! Az országos verseny nyertesei oklevelet és kupát kapnak, valamint több különdíj is átadásra kerül.

Az az óvoda, illetve iskola, ahonnan országosan a legtöbb pályázatot nyújtják be, elnyeri a „Legkreatívabb óvoda/iskola 2019” címet, amely együtt jár a tűzoltóság egyszeri, az intézményben tartandó bemutatójával (füstsátor, tálcatűzoltás, olajtűzoltás, roncsvágás) és tűzvédelmi oktatás megtartásával.

Megyei eredményhirdetés időpontjáról a nyerteseket tájékoztatjuk.

Az országos díjátadó: 2019. június 07. Budapest

További információ: heves.titkarsag@katved.gov.hu