Különös közzétételi lista


Különös közzétételi lista

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A hatóság döntésének Ákr. 88. § és a 89. § (1) és (4) bekezdése alapján történő hirdetményi közlése és közhírré tétele

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § és a 89. § (1) és (4) bekezdése alapján.

 

Közzétéve:  2018. szeptember 19.
Megtekint:  
A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2018. szeptember 19.
Megtekint:  
A közérdekű keresettel megtámadható döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése, illetve a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 109.§ (2) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2018. szeptember 19.
Megtekint:  
A vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv által a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hozott döntések

Jelenleg nincs releváns adat.

Közzétéve:  2018. szeptember 19.
Megtekint:  
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatok

Jelenleg nincs releváns adat.

Közzétéve:  2018. szeptember 19.
Megtekint:  
Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.
A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak.
A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.

Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról

A bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM. rendelet 1.§ (5) bekezdésére is figyelemmel.

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény  30. § (2) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
Kijelölő határozatok

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ideiglenes ellátása érdekében hozott, továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezető mű erre kijelölt elemét, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító művet kijelölő határozatok.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. - 89. § alapján.

 

Közzétéve:  2018. szeptember 19.
Megtekint:  
Kéményseprő-ipari szolgáltatók valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott kéményseprő-ipari szolgáltatók nyilvántartása:

a) a szolgáltató neve, lakcíme/székhelye

b) a képviseletet ellátó természetes személy személyazonosító adatai,

c) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, elektronikus levélcíme, székhelye és telephelye,
d) a szolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontja
e) a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése,
f) szükség szerint a 2009. évi LXXVI. törvény 22.§ (2)-(3) bekezdéseiben foglalt adatok

2009. évi LXXVI. törvény 27§. és  2015. évi CCXI. törvény 17.§, 21/2016. BM rendelet

Nincs eltiltott szolgáltató.

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 44/F. § (2) bekezdése értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása

a 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (1) alapján.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Gazdálkodási adatok
Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések (a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) c)-d) )

 

Közzétéve:  2019. június 11.
Letöltés:    2019_villamos áram_MVM Partner
Közzétéve:  2019. június 11.
Letöltés:    Földgáz_szerződés_2018-19
Közzétéve:  2018. április 23.
Letöltés:    Földgáz_szerződés_2017-18
Közzétéve:  2018. február 08.
Letöltés:    2018_villamos áram_MVM Partner
Közzétéve:  2017. szeptember 26.
Letöltés:    2017_villamos áram_MVM Partner
Közzétéve:  2017. szeptember 26.
Letöltés:    2016_villamos áram_MVM Partner
Közzétéve:  2017. szeptember 26.
Letöltés:    2015_villamos áram_MVM Partner
Közzétéve:  2016. november 15.
Letöltés:    Főgáz_földgáz kereskedelmi szerződés_2016-2017
Közzétéve:  2016. október 27.
Letöltés:    MOL Nyrt.
Közzétéve:  2016. október 27.
Letöltés:    Főgáz_földgáz kereskedelmi szerződés_2015-2016
A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szer

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 13. sora

Jelenleg nincs releváns adat.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora alapján.

Jelenleg nincs releváns adat.

Közbeszerzési információk

közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) a) pontja

Közzétéve:  2019. július 25.
Letöltés:    Kozbeszerzesi-terv-2019

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. március 16.kozbeszerzesi-terv-2013
2016. március 16.kozbeszerzesi-terv-2014
2016. március 24.kozbeszerzesi-terv-2015
2017. június 21.kozbeszerzesi-terv-2016
2018. december 17.Kozbeszerzesi-terv-2017
2019. július 25.Kozbeszerzesi-terv-2018
Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos adatok

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok, vagyis az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott eleme, a kérelmező javaslata, észrevétele, valamint az álláspontját alátámasztó adatok, tények, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra – ha vannak ilyenek – vonatkozó hivatkozás.

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) b) pontja

Jelenleg nincs releváns adat.

 

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) e) pontja

Jelenleg nincs releváns adat.

Szerződések teljesítésére vonatkozó adatok

Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezése, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) f) pontja

Jelenleg nincs releváns adat.

Statisztikai összegzés

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés.

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) g) pontja

Jelenleg nincs releváns adat.