Gyakran Ismételt Kérdések


Vissza

Milyen tűzoltó készüléket kell a veszélyes árut szállító gépkocsin tartani?

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2011. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegét, illetve alkalmazásának elrendelését a nemzetközi szállítások során, a 2011. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Tv.) hirdette ki. Az ADR belföldi szállításokban történő alkalmazásának elrendelése pedig a 38/2009 (VIII. 7.) KHEM rendeletben (a továbbiakban: R1.) történt meg, melynek 1. számú melléklete a Megállapodás „A” és „B” Mellékletének (ADR) hatályos szövegét tartalmazza.
 
Az ADR 8.1.4 szakasza tartalmazza a tűzoltó eszközök használatára vonatkozó szabályokat.
A készülékek számának illetve az oltóanyag mennyiségének tekintetében az ADR 8.1.4.1 és 8.1.4.2 bekezdései rendelkeznek a következők szerint:
 
8.1.4.1 A veszélyes árut szállító szállítóegységekre - a 8.1.4.2 bekezdésben említett szállítóegységek kivételével - a következő előírásokat kell alkalmazni:
 1. Minden szállítóegységet legalább egy darab, a szállítóegység motorjában vagy a vezetőfülkében keletkezett tűz oltására alkalmas hordozható tűzoltó készülékkel kell ellátni. Ennek a hordozható tűzoltó készüléknek legalább 2 kg mennyiségű por oltóanyagú (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű) készüléknek kell lennie, amely A, B és C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas.
 2. További készülékek szükségesek a következők szerint:
  1. a 7,5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű szállítóegységekre:
   A, B és C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas, összesen legalább 12 kg por oltóanyagú (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű) hordozható tűzoltó készülék(ek), amelyek közül legalább az egyiknek legalább 6 kg-osnak kell lennie;
  2. a 3,5 tonnánál nagyobb, de legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű szállítóegységekre:
   A, B és C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas, összesen legalább 8 kg por oltóanyagú (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű) hordozható tűzoltó készülék(ek), amelyek közül legalább az egyiknek legalább 6 kg-osnak kell lennie;
  3. a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű szállítóegységekre:
   A, B és C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas, összesen legalább 4 kg por oltóanyagú (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű) hordozható tűzoltó készülék(ek).
 3. A b) pontban előírt tűzoltó készülékek összes szükséges oltóanyag mennyisége az a) pontban előírt tűzoltó készülék(ek) oltóanyag mennyiségével csökkenthető.
 
8.1.4.2 Azokat a szállítóegységeket, amelyek az 1.1.3.6 bekezdés szerint végeznek veszélyes áru szállítást, egy darab, A, B és C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas, legalább 2 kg mennyiségű por oltóanyagú (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű) hordozható tűzoltó készülékkel kell ellátni.
 
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: R2.) 107. §-a további előírásokat tartalmaz a tehergépkocsikon készenlétben tartandó tűzoltó készülékeket illetően. Az 1. § alapján az R2. hatálya a Magyar Köztársaság területén, közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton (a továbbiakban együtt: közút) közlekedő magyar honosságú járművekre terjed ki.
Az R2. 107. § (4) bekezdése szerint a veszélyes anyagot szállító járművön a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó jogszabályban (ADR) előírtaknak megfelelő, de legalább az (1) bekezdés szerinti tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
 
Az R2. 107. § (1) bekezdése szerint tehergépkocsin a járműtűz eloltására
 1. 3500 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 12 000 kg megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetében 1 db 6 kg-os,
 2.  12 000 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 24 000 kg megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetében 1 db 12 kg-os,
 3.  24 000 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetében 2 db 12 kg-os
szabványos, porral oltó tűzoltókészüléket kell készenlétben tartani.
  
Az R2. 107. § (3) bekezdése szerint az (1) bekezdésekben meghatározott tűzoltó készülékek a következő, szabvány szerinti oltási képességű egyéb oltóanyaggal működő tűzoltó készülékkel helyettesíthetőek:
 1. a 3 kg-os porral oltó készülék 1 db 5A és 34B,
 2. a 6 kg-os készülék 1 db 13A és 89B,
 3. a 12 kg-os készülék 1 db 34A és 144B.
A fentiekben leírt szabályozás alapján, a készenlétben tartandó tűzoltó készülékek tekintetében a Magyarország területén, közúton közlekedő, magyar honosságú, veszélyes árut szállító tehergépjárműveknek mindkét (R1. és R2.) rendelet előírásainak meg kell felelnie. Értelemszerűen a jármű legnagyobb össztömegét figyelembe véve a szigorúbb rendelkezésnek megfelelő számú, oltóanyag mennyiségű A, B és C osztályú tüzek oltására alkalmas tűzoltó készüléke(ke)t kell a járművön készenlétben tartani.
 
Az R2. 107. § (3) bekezdésének és az ADR 8.1.4.1 bekezdésében foglaltakat összevetve megállapítható, hogy például egy 12 kg-os készülék elvileg helyettesíthető 1 db – a vonatkozó szabvány szerinti – 34A és 144B oltási képességű tűzoltó készülékkel, azonban az ADR fent idézett pontjai csupán az oltóanyag tekintetében engedélyeznek eltérést (helyettesíthetőséget), az oltóanyag tömege tekintetében nem. Ennek megfelelően a veszélyes árut szállító járműveken rendszeresített tűzoltó készülékekben lévő oltóanyag az oltóportól eltérő, de legalább azzal azonos oltási képességű anyag is lehet, viszont a mennyiségének meg kell egyeznie az ADR-ben szereplő mennyiségekkel.
 
Az R2. 107. § (3) bekezdés megfogalmazása nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az abban meghatározott értékeknél nagyobb oltási képességű tűzoltó készülék kerüljön alkalmazásra, amely a nagyobb biztonság megteremtését szolgálja, azonban az oltóanyag mennyiségekre vonatkozóan az ADR-ben szereplő előírásokat a veszélyes árut szállító járművek esetén mindenképpen be kell tartani.